Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on  TMI Varkauden Eväskontin henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisteriseloste on laadittu 1.2.2018

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Varkauden Eväskontti
Relanderinkatu 70
78201 Varkaus

2. Rekisteristä vastaavat henkilöt

Sirpa Mikkonen
040 526 1313
sirpa.hellevi@netti.fi

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen ja tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on: henkilön suostumus, sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena ja asiakassuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja laskutus.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profiiliin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat; Henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot
(puhelinnumero, sähköposti, osoite), tiedot tilauksista ja laskutustiedot.
Tietoja säilytetään koko asiakassuhteen ajan. Asiakassuhteen päätyttyä tiedot hävitetään rekisteristä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan asiakkaalta mm. puhelimitse tai sähköpostitse.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta joiden työnkuvaan se kuuluu. Pääsy tietokantaan on suojattu henkilökohtaisin salasanoin ja tunnuksin.

9. Tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin merkityt tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä.

Advertisement